برنامه نمایش امروز - دوشنبه ۹ آذر

ناهید
ناهید
فیلمی از : آیدا پناهنده
94/08/27
100 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 11:00 | 13:00 | 22:30 |
جامه دران
جامه دران
فیلمی از : حمیدرضا قطبی
94/08/20
107 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 17:30 | 19:30 |
محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
فیلمی از : مجید مجیدی
94/06/04
178 دقیقه
تاریخی - مذهبی
سانسها : 10:45 | 14:00 | 21:30 |
خواب تلخ
خواب تلخ
فیلمی از : محسن امیریوسفی
94/09/02
کمدی - اجتماعی
سانسها : 17:00 |
احتمال باران اسیدی
احتمال باران اسیدی
فیلمی از : بهتاش صناعی ها
94/08/18
105 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 21:00 |
تاج محل
تاج محل
فیلمی از : دانش اقباشاوی
94/07/11
82 دقیقه
هنری
سانسها : 15:00 |
مدار صفر درجه / ملف گند (مستند)
مدار صفر درجه / ملف گند (مستند)
فیلمی از : محمود رحمانی
94/06/26
مستند
سانسها : 19:00 |